, abouttext: "#", aboutlink: "#", captions: { color: "#FFFFFF", fontSize: 17, backgroundOpacity: 50 } });

Có con vk thế này một ngày phải chịch 10 lần mới đã