Có con vk thế này một ngày phải chịch 10 lần mới đã